V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) je sklicana:
21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
 ki bo v četrtek, dne 18. junija 2009, ob 18.00 uri, v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici. 
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Predlog Odloka o občanskih cestah (1. obravnava)

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v občini Jesenice za občino Žirovnica (1. obravnava)

Stališča k spremembam PUP

Zapisnik javne obravnave

Mnenje na povišanje cene vode občini Žirovnica

Predlog sklepa za povišanje cene vodarine v občini Žirovnica

pobuda št. 65 – Boštjan Noč

Vprašanja in pobude

Mnenje na letno poročilo JEKO-IN 2008

Javno komunalno podjetje Jeko-in, Letno poročilo 2008

Občinski program varnosti

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico

Razvojni program Občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do leta 2020

Predlog za imenovanje nadomestnega člana v svet časopisa občine Žirovnica

Poročilo župana za 21. sejo občinskega sveta

Predlog za odlaganje odpadkov iz občin Kranj, Šenčur, Naklo, Jezersko, Preddvor in Cerklje na odlagališče Mala Mežakla