Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si

Številka: 032-0003/2010 – 22 RS
Datum: 30.01.2014

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1) je sklicana

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 13. februar 2014 ob 18.00 uri,
na OBČINI ŽIROVNICA, BREZNICA 3

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Žirovnica

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica za leto 2014

Rebalans proračuna Občine Žirovnica za leto 2014 (predlog)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014

Splošni del 2014

Posebni del 2014

22. seja 1 – Nart razvojnih programov 2014-2017

Obrazložitve za rebalans 2014

Sprememba letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2014

Sprememba plana razvoja občinskih cest za obdobje štirih let 2014 – 2017

Predlog finančnega načrta SNRS občin za leto 2014

Ocena stroškov finančnega načrta SNRS

Predlog finančnega načrta MIR za leto 2014

Predlog »Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica« (2. obravnava)

Predlog odloka o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – Novi center – ŽI2 (skrajšani postopek)

Predlog parcelacije z obstoječimi koordinatami

Predlog parcelacije z novimi koordinatami

Predlog Pravilnika o praznjenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žirovnica

odgovor na pobudo št. 60, Dušan Konte

Vprašanja in pobude

Odzivno poročilo ZTK Žirovnica z dne 30.12.2013

Končno poročilo NO z dne 16.01.2014

Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2013 (poročevalec Branko Suhadolnik)

Program dela Nadzornega odbora za leto 2014 (poročevalec Branko Suhadolnik)

Upravljanje s Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo (poročevalka Maja Zupan)

Mnenje župana k predlogu podaljšanja zakupnega razmerja za Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo

Predlog za imenovanje nadomestnega člana Sveta Zavoda za turizem in kulturo za preostanek mandatne dobe

Predlog za imenovanje članov Občinske volilne komisije

Informacija Program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2014

Sprememba programa dela in Rrebalans finančnega načrta 2014

Poročilo župana za 22. sejo občinskega sveta

Zapisnik 22. redne seje občinskega sveta