Številka: 900-0001/2014 – 22 RS
Datum: 29.3.2018

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17-popr.) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) sklicujem

22. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 29.3.2018, ob 18.00 uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3.
Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I  R E D : 

 1. Zapisnik 21. seje občinskega sveta 2017
 2. Zaključni račun proračuna občine Žirovnica za leto 2017 
  Splošni del proračuna 2017
  Posebni del proračuna 2017
  Realizacija NRP 2017-2021
  Obrazložitve zaključnega računa 2017
 3. Predlog Odloka o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti Občine Žirovnica (2. obravnava)
 4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne (1. obravnava) (poročevalka Romana Rakovec, GL)
  Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in Osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne – predlog Lex Localis
 5. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Žirovnica ter Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2017 (poročevalec Boštjan Omerzel, MIR)
  – Ocena izvajanja OPV 2017
  Poročilo o delu MIR za leto 2017
  Poročilo o delu MIR na območju Občine Žirovnica za leto 2017
 6. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Žirovnica za leto 2017 (poročevalec energa TM d.o.o.)
  Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih (priloga 3)
  –  Posebni cilji (priloga 1)
  LEK Občina Žirovnica 2017 – Akcijski načrt
 7. Vprašanja in pobude
  pobuda št. 58 – Knez
  odgovor na pobudo št. 59 – Kozmus
 8. Vprašanja in pobude
 9. Volitve in imenovanja:
  Predlog za imenovanje Občinske volilne komisije
 10. Informaciji:
  Poročilo Policijske postaje Jesenice za leto 2017 (poročevalec Robert Račman, PP Jesenice)
  Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo za leto 2017 (poročevalec Matjaž Koman) 
    Poročilo dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2017
  Realizacija finančnega načrta Zavoda za turizem in kulturo za leto 2017
 11. Poročilo župana za 22. redno sejo občinskega sveta 

 

 Leopold POGAČAR
          ŽUPAN