V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) je sklicana
 22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, dne 24. septembra 2009, ob 18.00 uri v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.
Za sejo je predlagam naslednji dnevni red:

Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta

Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta

Predlog Odloka o občinskih cestah (2. obravnava)

Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa občine Žirovnica (skrajšani postopek)

Poročilo o izvrševanju proračuna občine Žirovnica v obdobju 1.1. – 30.06.2009

Splošni del polletnega poročila 2009

Posebni del polletnega poročila 2009

Vprašanja in pobude

Predlog cen za hrambo zapuščenih vozil

Občinski program varnosti občine Žirovnica

Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Predlog za imenovanje sveta zavetišča za zapuščene živali

Informacije

Poročilo župana za 22. sejo občinskega sveta