Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 23 RS
Datum: 14.03.2014
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1) je sklicana
23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 27. marca 2014 ob 18.00 uri,
na OBČINI ŽIROVNICA, BREZNICA 3

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Žirovnica

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2013

obrazložitve za ZR proračuna za leto 2013

splošni del ZR proračuna za leto 2013

posebni del ZR proračuna za leto 2013

realizacija NRP 2013

Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (1. obravnava)

odgovor na pobudo št. 61

odgovor na pobudo št. 62

odgovor na pobudo št. 63

odgovor na pobudo št. 64

Predlog uskladitve cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica (poročevalec Ivan Hočevar)

Mnenje župana k predlogu uskladitve cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Žirovnica

Volitve in imenovanja Predlog za imenovanje enega člana Občinske volilne komisije in tri nadomestne člane Občinske volilne komisije

Premoženjsko pravne zadeve Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi

Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2013 – (poročevalka Maja Zupan)

Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2013

Poročilo koncesionarja o izvajanju koncesijske pogodbe za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica za leto 2013 – mnenje

Poročilo koncesionarja o izvajanju koncesijske pogodbe za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica za leto 2013

Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2013

Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2013

Poslovno poročilo javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj za leto 2013

Poslovno poročilo javnega zavoda OZG Kranj za leto 2013

Letno poročilo javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj za leto 2013

Letno poročilo javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj za leto 2013

Letno poročilo o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti za leto 2013 – mnenje

Letno poročilo o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti za leto 2013

Občinska stavba – zaključek investicije

Zapisnik 23. redne seje občinskega sveta