V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) sklicujemo 23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v četrtek, dne 29. oktobra 2009, ob 18.00 uri, v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici. 
Za sejo je predlagan  naslednji dnevni red:

Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta

Sklep o podelitvi občinskih priznanj Občine Žirovnica za leto 2009

Pobuda št. 67 Dušan Konte

Dopis DRSC

Pobuda št. 68 Dušan Konte

Vprašanja in pobude

Prerazporeditev pravic porabe v proračunu Občine Žirovnica za leto 2009

Lokalni energetski koncept Občine Žirovnica

Končno poročilo LEK

Povzetek končnega poročila LEK

Rebalans programa dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2009 in Poročilo o izvajanju sanacijskega programa za leto 2009

Informacije

Pismo Civilne inciative Rodine

23. seja Občinskega sveta – 29.10.2009