V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica ( Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica ( Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) je sklicana 24. redna seja Občinskega sveta Občine Žirovnica, ki bo v četrtek, dne 26. nvembra 2009, ob 17.00 uri v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta

Predlog sprememb Statuta občine Žirovnica (1. obravnava)

Predlog dopolnitve Poslovnika občinskega sveta(1. obravnava)

Predlog Proračuna občine Žirovnica za leto 2010 (1. obravnava)

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2010

Obrazložitve proračuna za leto 2010

Splošni del proračuna za leto 2010

Posebni del proračuna za leto 2010

Načrt razvojnih programov za leto 2009 – 2013

Letni načrt razpolaganja z nepremičninskim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2010

Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin

pobuda št. 69 – Ciril Dolar Čiro

pobuda št. 70 – Ciril Dolar Čiro

Vprašanja in pobude

Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1192-6, k.o. Žirovnica

Informacije

Poročilo župana za 23. sejo občinskega sveta