Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si

Številka: 900-0001/2014 – 24 RS
Datum: 15.06.2018

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17-popr.) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) je sklicana

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 28.06.2018, ob 18.00 uri,
na Občini Žirovnica, Breznica 3

Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I R E D :
1. Potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
2. Predlog sprememb Statuta Občine Žirovnica (1. obravnava)
3. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta (1. obravnava)
4. Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica (1. obravnava)
5. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica (1. obravnava)
6. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
7. Predlog za podajo soglasja k podpisu Sporazuma glede izvajanja koncesijske pogodbe št. 41406-0001/01 z dne 30.7.2001 (poročevalca: predstavnik podjetja Enos d.d. in predstavnik Inštituta za javno-zasebno partnerstvo)

• Sporazum glede izvajanja Koncesijske pogodbe št. 41406-0001/01 z dne 30.7.2001

8. Vprašanja in pobude
9. Informacija – Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2017

10. Poročilo župana za 24. redno sejo občinskega sveta

 

Leopold POGAČAR
ŽUPAN