Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 25 RS
Datum: 05.06.2014
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1) je sklicana
25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 19. junija 2014 ob 18.00 uri,
na OBČINI ŽIROVNICA, BREZNICA 3
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014
Splošni del – 2. rebalans proračuna
Posebni del – 2. rebalans proračuna
Načrt razvojnih programov – 2. rebalans proračuna
Obrazložitve 2. rebalansa proračuna
Odlok o dopolnitvi odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za Zelenici (skrajšani postopek)
Predlog sklepa o preklicu pooblastila Odboru za gospodarske dejavnosti za izdajanje soglasij na podlagi sedmega odstavka 29. člena ZJN-2
pobuda št. 65 (raznos odpadkov)
pobuda št. 68 (kolesarske steze)
pobuda št. 69 (odvoz zelenega odreza)
Mnenje župana – pitna voda
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe Oskrba s pitno vodo
Predlog uskladitve cen storitve javne službe Oskrba s pitno vodo
Mnenje župana – cene komunalne odpadne vode
Predlog za spremembo cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
Elaborat za oblikovanje cene izvajanja storitve javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode OŽ
Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radovljica
Zagotavljanje finančnega jamstva za potrebe zapiranja deponije Mala Mežakla za leto 2015
Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru v javnem podjetju Jeko-in, d.o.o., Jesenice nad porabo proračunskih sredstev Občine Žirovnica
Pregled pobud in predlogov na osnutek Novelacije razvojnega programa Občine Žirovnica 2009-2016 z elementi do leta 2020
Razvojni program Občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do leta 2020, Novelacija 1
Volitve in imenovanja Predlog za imenovanje člana v Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske
odgovor na vprašanje pri 3.točki, 24. seje OS
Zapisnik 25. redne seje občinskega sveta