Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

e-mail: obcina@zirovnica.si

 

Številka: 900-0001/2014 – 25 RS

Datum: 13.09.2018

 

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17-popr.) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) sklicujem

                                                                                                                                         25. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 27.09.2018, ob 18.00 uri,

na Občini Žirovnica, Breznica 3

 

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta

2. Predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Žirovnica

3. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta (2. obravnava)

4. Predlog Proračuna občine Žirovnica za leto 2019 – 1. obravnava

5. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica (1. obravnava)

6. Predlog Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica (1. obravnava)(poročevalec g. Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo)

7. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica

8. Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2018 (GRADIVO BO POSREDOVANO NAKNADNO)

9. Odgovori na vprašanja

•odgovori na pobude št. 62,63 in 64

•odgovori na pobudo št. 65

10. Vprašanja in pobude

11. Informacije:

– Program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2019 (poročevalec Matjaž Koman)

– Poročilo o izvajanju proračuna za polletno obdobje (Gradivo vam je bilo že posredovano po pošti)

12. Poročilo župana za 25. redno sejo občinskega sveta