V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) je sklicana 25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v torek dne 22. decembra 2009, ob 17.00 uri, v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta

Predlog Proračuna občine Žirovnica za leto 2010 (2. obravnava)

Obrazložitve predloga proračuna za leto 2010

Odlok o proračunu občine Žirovnica za letpo 2010

Splošni del proračuna občine Žirovnica za leto 2010

Posebni del proračuna občine Žirovnica za leto 2010

Načrt razvojnih programov za leto 2010 – 2013

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Žirovnia za leto 2010

Predlog finančnega načrta Skupne notranje revizijske službe za leto 2010

Predlog finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2010

Predlog Odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica (skrajšani postopek)

Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2010

Predlog sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2010

Pravilnik o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica – predlog (g. Andrej Cevc)

Pobuda št. 71 in 72 – Ciril Dolar Čiro, Antin Koselj in Jože Hribar

Pobuda št. 73 – Jože Hribar

Pobuda št. 74 – Dušan Konte

Vprašanja in pobude

Predlog za povišanje cene vodarine v Občini Žirovnica (poročevalec Aleksander Kupljenik)

Predlog spremembe cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Jesenice in Žirovnica (poročevalec Aleksander Kupljenik)

Informacije

Poročilo župana za 25. sejo občinskega sveta