Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 26 RS
Datum: 05.09.2014
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1) je sklicana
26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 18. septembra 2014 ob 18.00 uri,
na OBČINI ŽIROVNICA, BREZNICA 3
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Žirovnica

Predlog Odloka o razveljavitvi odloka o zavarovanju plemenilne postaje čebel – matic Antona Janša pod Zelenico (skrajšani postopek)

delni odgovor na pobudo št. 69

odgovor na pobudo št. 70

odgovor na pobudo št. 71

Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad gradnjo upravne zgradbe Občine Žirovnica, Breznica 3 (poročevalec Božidar Brudar)

Odzivno poročilo Občine Žirovnica

Končno poročilo Nadzornega odbora

Informacija Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica za obdobje 1.1. – 30.06.2014

Zapisnik 26. redne seje občinskega sveta