Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, faks: 04 5809 109
Številka: 032-0002/2006
Datum: 12.02.2010
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana 26. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo včetrtek, dne 25. februarja 2010, ob 17.00 uri v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta

Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta

Predlog sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica

pobuda št. 75 – Ciril Dolar

pobuda št. 76 – Franc Pfajfar

priloga Pfajfar

pobuda št. 77 – Anton Koselj

priloga Koselj

Vprašanja in pobude

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica za leto 2010

Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2009 (poročevalec Zdravko Malnar)

Program delovanja Nadzornega odbora za leto 2010 (poročevalec Zdravko Malnar)

Program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2010 (poročevalec Janez Dolžan)

Program dela ZTK Žirovnica

Finančni plan za leto 2010

Program dejavnosti za leto 2010

Poročilo Plinstala

Predlog Programa športa za leto 2010

Letni načrt javnega podjetja Jeko-in, d.o.o., Jesenice za leto 2010 – mnenje (poročevalec Aleksander Kupljenik)

Letni načrt Jeko-in

Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Žirovnica

Letni načrt dela notranje revizijske službe za leto 2010

Delovni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Zaključek gradnje kanalizacije v Vrbi in na Breznici

Projekt GORKI – problematika

Poročilo župana za 26. sejo občinskega sveta