V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
 27.  REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
 ki bo v četrtek, dne 22. aprila 2010, ob 18.00 uri, v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta

Zaključni račun proračuna občine Žirovnica za leto 2009 (predlog)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2009

Splošni del zaključnega računa

Posebni del zaključnega računa

Obrazložitev zaključnega računa proračuna Občine Žirovnica za leto 2009

Poslovno poročilo za leto 2009

Bilanca stanja

Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (skrajšani postopek)

pobuda št. 78 – Sebastijan Zupan

odgovor ravnatelja

pobuda št. 79 – Ciril Dolar

pobuda št. 80 – Dušan Konte

pobuda št. 81- Valentin Sodja

Vprašanja in pobude

Poročilo o delu Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2009 (poročevalec Janez Dolžan)

Poročilo o delu ZTK Žirovnica za leto 2009

Program dela ZTK Žirovnica za leto 2010

Načrt varstva pred požari – predlog za OS

Načrt varstva pred požari

Poročilo o delu MIR (poročevalec Boštjan Omerzel)

Ločeno poročilo o revidiranju in poslovanju Občine Žirovnica

Ločeno poročilo o revidiranju in poslovanju Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica

Poročilo o delu Osnovne šole Žirovnica – mnenje

Poročilo o delu OŠ Žirovnica

Zamenjava direktorja Jeko-in, d.o.o., Jesenice

Poročilo župana za 27. sejo občinskega sveta