V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
28.  REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
 ki bo v četrtek, dne 20. maja 2010, ob 18.00 uri v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje obrtno poslovne cone (OPC) Žirovnica (1. obravnava) – (poročevalka Evgenija Petak)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica

Situacija za OPPN za OC

dopis MK – odstop vloge na ZVKD (23.11.2006)

dopis MKGP – smernice (30.11.2006)

dopis ZVKD – smernice (22.12.2006)

dopis MKGP – dopolnitev – mnenje (10.9.2009)

dopis OŽ – poziv za pozitivno mnenje na MKGP (25.9.2009)

dopis OŽ – vprašanje občine na MOP vezano na postopek OPPN (25.9.2009)

dopis MOP – odgovor na vprašanje v zvezi s postopkom OPPN (5.10.2009)

dopis MKGP – mnenje na OPPN (16.10.2009)

dopis MK – negativno mnenje (21.10.2009)

dopis ZVKD – pogoji arhitekturnih raziskav (12.1.2010)

dopis ZVKD – dopolnitev pogojev arhitekturnih raziskav (22.1.2010)

dopis OŽ – vprašanje občine na MOP vezano na postopek OPPN (19.2.2010)

dopis MOP – odgovor na vprašanje v zvezi s postopkom OPPN (23.3.2010)

dopis MK – pozitivno mnenje (19.4.2010)

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Žirovnica (predlog)

pobuda št. 82 – Dušan Konte

Vprašanja in pobude

Letno poročilo o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti za leto 2009 – informacija (poročevalka Margita Zupanc Porenta)

LETNO POROČILO ZA 2009 – zobozdravstvene

informacija (poročevalka Romana Rakovec)

LETNO POROČILO ZA 2009 – lekarne

Poslovno poročilo javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj za leto 2009 (poročevalec Jože Veternik)

LETNO POROČILO ZA 2009

Letno poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2009 (poročevalec Gregor Hudrič)

Poročilo župana za 28. sejo občinskega sveta