V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
29.  REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek dne, 17. junija 2010, ob 18.00 uri,
v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN OPC Žirovnica – 1. obravnava

Odlok o programu opremljanja OPPN OPC Žirovnica

Program opremljanja stavbnih zemljišč za omočje OPPN OPC Žirovnica

Skica 1 – Potek omrežij in priključevanja objektov na gospodarski javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – OBSTOJEČE

Skica 2 – Potek omrežij in priključevanja objektov na gospodarski javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – PREDVIDENO

Predlog 1. rebalansa proračuna občine Žirovnica za leto 2010

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Žirovnica za leto 2010

Obrazložitve rebalanca – CELOTNE

Obrazložitve rebalansa – SKRAJŠANE

Splošni del rebalansa – 1-2010

Posebni del rebalansa – 2-2010

Načrt razvojnih programov 2010 – 2013

Letni načrt ravnanja z nepremičninami 2010 – rebalans

Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa občine Žirovnica (skrajšani postopek)

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili (skrajšan postopek)

pobuda 83 – Valentin Sodja

pobuda 84 – Ciril Dolar Čiro

Vprašanja in pobude

Predlog za imenovanje nadomestnih članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Žirovnica

Poročilo župana za 29. sejo občinskega sveta