Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 3RS
Datum: 11.02.2011
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 24. februarja 2011, ob 18.00 uri, v
Čopovi rojstni hiši v Žirovnici
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta

Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica (1. obravnava)

Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (skrajšani postopek)

Predlog Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka Občine Žirovnica za gradnjo večnamenskega objekta Žirovnica

Spremembe poslovnikov o delu odborov in komisij

pobuda št. 3

pobuda št. 4

pobuda št. 5

Vprašanja in pobude

Predlog za določitev novih cen kompostiranja in spremembo cen za letno in zimsko vzdrževanje javnih površin

Sprememba obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2010

Program dela Nadzornega odbora za leto 2011

Poročilo koncesionarja o izvajanju koncesijske pogodbe za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica za leto 2010

Imenovanje vaških odborov

Informacije

fasada objekta

tloris mansarde

tloris nadstropja

tloris pritličja

tloris kleti

Poročilo župana

Obvezna razlaga za OS

zapisnik 3. redne seje OS