Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 900-0001/2014 – 3 RS
Datum: 15.01.2015
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) je sklicana
3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 29. januarja 2015, ob 18.00 uri,
na Občini Žirovnica, Breznica 3
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica v letu 2015

pobuda št. 5

pobuda št. 6

pobuda št. 8 in 9

pobuda št. 10

Vprašanja in pobude

Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2014 (poročevalec dr. Božidar Brudar)

Program dela Nadzornega odbora za leto 2015 (poročevalec dr. Božidar Brudar)

Poročilo o Programu dela ZTK za leto 2015 (poročevalka Maja Zupan)

Odkup poslovnega deleža v družbi BSC, d.o.o.

Predlog za kandidata za Svet zavoda Gorenjske lekarne

Informacije Seznanitev občinskih svetov s povzetkom regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016

Vodnik ravnanja v primeru lobiranja za funkcionarje in javne uslužbence – za čim širšo distribucijo

Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta