Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

e-mail: obcina@zirovnica.si

 

Številka: 900-0001/2018 – 3 RS

Datum: 15.03.2019

 

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 66/18 – UPB 2) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1, 50/14, 66/18) sklicujem

  3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 28. MARCA 2019, ob 18.00 uri,

na Občini Žirovnica, Breznica 3

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta

2. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2018

3. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Jeko, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (prva obravnava) (poročevalec Uroš Bučar)

4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (druga obravnava) (poročevalka Romana Rakovec)

5. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (skrajšani postopek)

6. Odgovori na vprašanja:

pobuda št. 7 – Mojca Vene

– pobuda št. 8 – Mojca Vene

7. Vprašanja in pobude

8. Soglasje k cenam socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

9. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Žirovnica za leto 2018 (poročevalec: Energa TM d.o.o.)

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in o njihovih učinkih

10. Program dela Nadzornega odbora za leto 2019 (poročevalka Damijana Tavčar Panjtar)

11. Volitve in imenovanje: Imenovanje Vaškega odbora Moste (gradivo bo posredovano na seji)

12. Informacije:

– Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo za leto 2018 (poročevalec: Matjaž Koman)

Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Žirovnica ter Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2018 (poročevalec Boštjan Omerzel)

– Poročilo Policijske postaje Jesenice za leto 2018 (poročevalec Robert Račman)

13. Poročilo župana za 3. redno sejo občinskega sveta 

 Leopold POGAČAR

            ŽUPAN