V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev.23/99 in Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05) sklicujem 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v četrtek, 25.01.2007 ob 18.00 uri, v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

 Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Občinskega sveta

Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2007

Načrt razvojnih programov 2007-2011 (EUR)

Načrt razvojnih programov 2007 – 2011 (SIT)

Obrazložitev proračuna 2007

Odlok o proračunu

Posebni del proračuna 2007 (EUR)

Posebni del proračuna 2007 (SIT)

Splošni del proračuna 2007 (SIT)

Splošni del proračuna 2007 (EUR)

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Žirovnica (skrajšani postopek)

Predlog Odloka o razveljavitvi odloka o komunalnih taksah v Občini Žirovnica (skrajšani postopek)

Pobuda št. 1

Pobuda št. 2

Priloga k 1. pobudi – kanalizacija

Priloga k 1. pobudi – vodovod

Vprašanja in pobude

Imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije

Imenovanje članov, predsednika in namestnika predsednika Sveta časopisa

Imenovanje vaških odborov

Plan razvoja zimskega in letnega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin

Poročila o volilni kampanji za lokalne volitve 2006

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica za leto 2007

Predlog popravka cenika za zimsko vzdrževanje javnih površin

Mnenje župana na popravek cen

Poročilo župana za 3. sejo Občinskega sveta

Zapisnik 3. seja OS