V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
30.  REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 30. septembra 2010, ob 18.00 uri v
Čopovi rojstni hiši v Žirovnici

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta

Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (2006)

Prerazporeditev pravic porabe v proračunu Občine Žirovnica za leto 2010

Soglasje k spremembi Statuta Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica

pobuda 83 – Valentin Sodja

pobuda 85 – Boštjan Noč

Vprašanja in pobude

Sklep o podelitvi občinskih priznanj Občine Žirovnica za leto 2010

Predlog za imenovanje nadomestnega člana v Občinsko volilno komisijo občine Žirovnica

Poročilo o izvajanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 01.01. – 30.6.2010

Splošni del proračuna v obdobju 01.01. – 30.06.2010

Posebni del proračuna v obdobju 01.01. – 30.06.2010

dopis prebivalcev stanovanjskega območja Most – ZN Moste M1

odgovor župana prebivalcem stanovanjskega območja Most – ZN Moste M1

Poročilo župana za 30. sejo občinskega sveta