Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 900-0001/2014 – 4 RS
Datum: 13.03.2015
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) je sklicana
4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 26. marca 2015, ob 18.00 uri,
na Občini Žirovnica, Breznica 3
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2014

Splošni del – ZR 2014

Posebni del – ZR 2014

Načrt razvojnih programov – ZR 2014

Obrazložitve – ZR 2014

Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (skrajšani postopek)

Vprašanja in pobude

Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Žirovnica ter Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti

Poročilo o delu MIR za leto 2014

Poročilo o delu MIR za območje Občine Žirovnica za leto 2014

Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2014 (poročevalec Robert Račman)

Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo za leto 2014 (poročevalka Maja Zupan)

Poročilo o programu dela ZTK za leto 2014

Poročilo koncesionarja o izvajanju koncesijske pogodbe za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica za leto 2014

Obvestilo po spremembi vrednosti pogodbe projekta »Rekonstrukcija in adaptacija obstoječega večstanovanjskega objekta na naslovu Selo 15«

Imenovanje članov sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Poročilo o volilni kampanji – DeSus

Poročilo o volilni kampanji – N.Si

Poročilo o volilni kampanji – Neodvisna lista za Žirovnico

Poročilo o volilni kampanji – SD

Poročilo o volilni kampanji – SDS

Poročilo o volilni kampanji – SLS

Poročilo o volilni kampanji – SLS – dopolnitev

Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta