Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

e-mail: obcina@zirovnica.si

 

Številka: 900-0001/2018 – 4 RS

Datum: 23.05.2019

 

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 66/18 – UPB 2) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1, 50/14, 66/18) sklicujem

4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 06. JUNIJA 2019, ob 18.00 uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3

Za sejo  predlagam naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta

2. Rebalans proračuna Občine Žirovnica za leto 2019

– Odlok o rebalansu proračuna za leto 2019

– Splošni del – rebalans 2019

– Posebni del – rebalans 2019

– Načrt razvojnih programov 2019 – 2022

– Plan proračunskih odhodkov po funkcionalni klasifikaciji (rebalans 2019)

– Obrazložitve rebalansa 2019

– Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2019 – 1. sprememba

3. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica z obrazložitvijo

4. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Jeko, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (druga obravnava) (poročevalec Uroš Bučar, Jeko d.o.o.)

5. Predlog spremembe Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbrane lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Žirovnica (skrajšani postopek) (Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, Zavod Turjak, g. Ferk)

6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (skrajšani postopek)

7. Predlog sklepa o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca

8. Odgovori na vprašanja:

– odgovor št. 8

– odgovor št. 9

– odgovor št. 10

– odgovor št. 11

9. Vprašanja in pobude

10. Pobuda za uvedbo brezplačnega cepljenja dečkov proti okužbam s HPV

11. Volitve in imenovanje: Predlog za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žirovnica

12. Informacije:

– Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2018

    OŠ_Žirovnica_Letno porocilo za leto 2018  (poročevalka ravnateljica Erika Melihen)

– Letno poročilo javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj za leto 2018

    Poslovno porocilo 2018 – OZG

– Letno poročilo javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj za leto 2018

    Letno porocilo 2018_lekarne

– Letno poročilo o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti za leto 2018

 13. Poročilo župana za 4. redno sejo občinskega sveta

 

                                                                                                      Leopold POGAČAR

                                                                                                                 ŽUPAN