Številka: 032-0003/2010 – 5 RS

Datum: 08.04.2011

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev.23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana

5 REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 21. aprila 2011, ob 18.00 uri,

v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici

 

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (OPN) – (2. obravnava)
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica (2. obravnava)
Predlog Odloka o ustanovitvi Jeko-in, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (1. obravnava)
naslovnica
gradivo za sejo OS
obrazložitev zaključnega računa za leto 2010
splošni del zaključnega računa za leto 2010
posebni del zaključnega računa za leto 2010
odgovor št. 9
odgovor št. 10
Vprašanja in pobude
Letno poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2010 (poročevalec Matej Ferk)
Letno poročilo Skupne notranje revizijske službe za leto 2010 in letni načrt dela za leto 2011 (poročevalka Simona Krese)
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2009 in 2010
Poročilo o delu MIR za leto 2010
Poročilo o delu MIR za leto 2010 – območje občine Žirovnica
Zaključni račun finančnega načrta MIR za leto 2010
Bilanca odhodkov
Delovni načrt MIR za leto 2011
Poročilo župana
zapisnik 5. redne seje občinskega sveta