Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 900-0001/2014 – 5 RS
Datum: 14.05.2015
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) je sklicana
5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 28. maja 2015, ob 18.00 uri,
na Občini Žirovnica, Breznica 3
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta

Potrditev zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta

Rebalans proračuna Občine Žirovnica za leto 2015 (predlog)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2015

Splošni del – rebalans 2015

Posebni del – rebalans 2015

NRP – rebalans 2015- 2018

Obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2015

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2015

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (skrajšani postopek)

odgovor na pobudo št. 11

odgovor na pobudo št. 12

odgovor na pobudo št. 13 a

odgovor na pobudo št. 13 b

Vprašanja in pobude

Informacija Poslovni načrt Jeko-in, d.o.o., Jesenice za leto 2015 (poročevalec Uroš Bučar)

Poslovni načrt Jeko-in, d.o.o., Jesenice za leto 2015

Predlog za imenovanje predstavnikov občine Žirovnica v Svet zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Predlog za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Zapisnik 5. redne seje občinskega sveta