Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

e-mail: obcina@zirovnica.si

 

Številka: 900-0001/2018 – 5 RS

Datum: 23.10.2019

 

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 66/18 – UPB 2) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1, 50/14, 66/18) sklicujem

                                                                                                           5. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,

ki bo v četrtek, dne 07. NOVEMBRA 2019, ob 18.00 uri,

na Občini Žirovnica, Breznica 3

Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta

2. Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2020 (1. obravnava)

3. Obvezna razlaga 7. odstavka 125. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 41/2019 – UPB1) (skrajšani postopek)

4. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 122/13 in 136/8, obe k.o. Zabreznica ter na parc. št. 1710/13 in 1714/3, obe k.o. Doslovče

5. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2019 – 2. sprememba (Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem)

6. Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2019

7. Financiranje socialnovarstvenega programa: Prostofer – prostovoljni šofer

8. Odgovori na vprašanja

– odgovor na pobudo št. 10

– odgovor na pobude št. 12, 13, 14

– odgovor na pobudo št. 15

– odgovor na pobudo št. 16

9. Vprašanja in pobude

10. Predlog za uskladitev cene čiščenja odpadnih vod (poročevalec Uroš Bučar)

11. Uveljavitev spremembe cene za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v Občini Žirovnica (poročevalec Uroš Bučar)

12. Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad investicijo Rekonstrukcija ceste in pločnik Breg-Moste OB192-14-0006 (poročevalka Damjana Tavčar Panjtar)

13. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Alpe Adria Park NRP: OB192-16-0004 (poročevalka Damjana Tavčar Panjtar)

14. Informacije:

– Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Žirovnica v prvem polletju leta 2019 (gradivo je bilo že posredovano)

– Letno poročilo Jeko d.o.o., Jesenice za leto 2018 (poročevalec Uroš Bučar)

– Program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2020 (poročevalcev Matjaž Koman)

15. Poročilo župana za 5. redno sejo občinskega sveta