V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05) sklicujem

5. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v torek, dne 24. aprila 2007 ob 18.00 uri v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

zapisnik 4. seje OS

spremembe in dopolnitve poslovnika obinskega sveta – II.obr.

zakljuni raun 2006

odlok o spremembah odloka o javnem redu in miru v OZ – II. obravnava

Odlok o spremembah PUP in obrazloitev za prvo obravnavo

Odlok o oskrbi s pitno vodo – obrazloitev

Odlok o odvajanju odpadnih voda

pobuda t.3-No

4. seja st. 9, Jekovec – sklep OS ob 1. obravnavi odloka

pobuda t.10-Konte

pobuda t.11-Konte

4. seja st. 12, Konte – nepremicnine okrog Matuhovega mostu

vpraanja-pobude

poroilo koncesionarja za plin

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA

12. cene kom.storitev 2007 – ienje odplak, 104.07

12. cene-pometanje (2)

mnenje – imenovanje direktorice obinske knjinice

predlog – nadomestni lan SPV

predlog – imenovanje lanov odbora za razpolaganje s sredstvi poanega sklada

ragor-program dela 2007

ragor-poslovno poroilo 2006

ZTK-Poroilo o delu za leto 2006

ztk–program dela 2007

poslovno poroilo ola 2006

Poslovno poroilo 2006 Osnovno zdravstvo

soglasje plaa direktorja OZG 2006

poslovno poroilo lekarne 2006

Policijska postaja Jesenice – informacija za leto 2006

Policijska postaja Jesenic, inf. eza leto 2006 – mnenje

Lukan Valentin-breg

kralj robert

poroilo upana za 5. sejo

5. seja OS

5. seja OS- nadaljevanje