Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 900-0001/2014 – 6 RS
Datum: 19.06.2015
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) je sklicana
6. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 02. julija 2015, ob 18.00 uri,
na Občini Žirovnica, Breznica 3
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja z OPPN Žirovnica – Center – ŽI2

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Breznica – Center (BZ 2) (1. obravnava) (poročevalec Domen Zalokar, Atelje Prizma d.o.o.)

Stališča do pripomb na razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN Breznica – Center (BZ 2)

Povzetek za javnost (besedilo)

Povzetek za javnost (grafika)

OPPN A3 komunalna situacija

OPPN A3 ureditvena situacija

Obvezna razlaga 1. stavka 4. odstavka 68. člena Odloka o OPN (Uradni list RS, štev. 34-11, 76-12) (skrajšani postopek)

Predlog izdaje soglasja k pravilom o uporabi športnih in ostalih zunanjih površin Osnovne šole Žirovnica

Pravila o uporabi športnih in ostalih zunanjih površin Osnovne šole Žirovnica

pobuda št. 12

pobuda št. 14

pobuda št. 15

Vprašanja in pobude

Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2014

Letno poročilo za leto 2014

Poslovni načrt za leto 2015

Finančni načrt za leto 2014

Samoevalvacijsko poročilo za leto 2014 – domače naloge

Poslovno poročilo javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj za leto 2014

Poslovno poročilo OZG za leto 2014

Letno poročilo o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti za leto 2014

Letno poročilo za leto 2014 – ZZ

Letno poročilo javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj za leto 2014

Letno poročilo za leto 2014 – lekarne

Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

Poročilo župana