Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si

Številka: 900-0001/2018 – 6 RS
Datum: 05.12.2019

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 66/18 – UPB 2) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1, 50/14, 66/18) sklicujem

 1. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 19. DECEMBER 2019, ob 18.00 uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3

Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I  R E D : 

 1. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
 2. Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2020 (2. obravnava)
 3. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica (1. obravnava) (poročevalec Gvido Modrijan)
 4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica (skrajšani postopek)
 5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2020
 6. Odgovori na vprašanja 

  Odgovor na vprašanje št. 17
  Odgovor na vprašanje št. 18
  Odgovor na pobudo št. 19
  Odgovor na vprašanje št. 20

 7. Vprašanja in pobude
 8. Poročilo župana za 6. redno sejo občinskega sveta

  Prosim za zanesljivo udeležbo, morebitno odsotnost pa pravočasno sporočite na telefon 5809 100.

Leopold POGAČAR

         ŽUPAN