Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 6RS
Datum: 13.05.2011
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev.23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
6. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 26. maja 2011, ob 18.00 uri,
v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta

6. redna seja OS

Poročilo župana

Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica

Informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na odlagališču Mala Mežakla

Predlog za odsvojitev zemljišča s parc. št. 443 in 444, k.o. Doslovče

Predlog za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Žirovnica

Vprašanja in pobude

Poročilo Jeko-in, d.o.o., Jesenice o izvajanju gospodarske službe za leto 2010 (poročevalec Ivan Hočevar)

Predstavitev ločenega zbiranja odpadkov

Predstavitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Žirovnica (poročevalec Ivan Hočevar)- obrazložitev

Predlog Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka Občine Žirovnica za gradnjo zbirnega centra v Žirovnici

Dopolnjen predlog OPPN – Povzetek za javnost

Stališča so pripomb k razgrnjenemu predlogu OPPN za rekonstrukcijo in razširitev ceste v Završnico

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico (1. obravnava) – (poročevalka Petra Krajner)

Obrazec za izračun komunalnega prispevka po programu opremljanja stavbnih zemljišč

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žirovnica

osnutek odloka

Predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Žirovnica