Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 900-0001/2014 – 7 RS
Datum: 11.09.2015
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) je sklicana
7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 24. september 2015, ob 18.00 uri,
na Občini Žirovnica, Breznica 3
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Breznica – Center (BZ 2) (2. obravnava) (poročevalec Domen Zalokar, Atelje Prizma d.o.o.)

Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (skrajšani postopek)

odgovor na pobudo št. 16

odgovor na pobudo št. 17

odgovor na pobudo št. 18

Vprašanja in pobude

Poročilo o izvrševanju proračuna občine Žirovnica v obdobju 1.1. – 30.6.2015

Splošni del v obdobju 1.1. – 30.06.2015

Posebni del v obdobju 1.1. – 30.06.2015

Polletni zaključni račun za leto 2015

Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1154-2, 1155-4 in 1172-2, vse k.o. Zabreznica

Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1708-7, k.o. Doslovče

Poročilo župana