Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 7 RS
Datum: 17.06.2011
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 30. junija 2011 ob 18.00 uri, v
Čopovi rojstni hiši v Žirovnici
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta

Predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Žirovnica

1. rebalans proračuna Občine Žirovnica za leto 2011 (predlog)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011

Splošni del – rebalans proračuna 2011

Posebni del – rebalans proračuna 2011

Načrt razvojnih programov – rebalans proračuna 2011

Obrazložitve – rebalans proračuna 2011

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2011 – spremembe

Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (1. obravnava)

Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Žirovnica (1. obravnava)

Predlog Odloka o območju turistične poti »Pot kulturne dediščine« (1. obravnava)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica (predlog) – (poročevalec Izidor Jekovec)

Vprašanja in pobude

Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru na področju naročil male vrednosti v Občini Žirovnici (poročevalec Vitomir Pretnar)

mnenje župana k osnutku poročila o oprevljenem nadzoru z dne 11.5.2011

končno poročilo NO o opravljem nazdoru z dne 18.5.2011

Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica (poročevalec Ivan Hočevar)

Predlog cen za ravnanje s kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstev v Občini Žirovnica (poročevalec Ivan Hočevar)

Uporabno dovoljenje za parkirišče v Završnici

Poročilo župana

7. redna seja OS