Številka: 900-0001/2018 – 7 RS
Datum: 11.02.2020

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 66/18 – UPB2) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 14/19 – UPB2) sklicujem

7. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 27. FEBRUARJA 2020, ob 18.00 uri,
Občini Žirovnica, Breznica 3

Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I R E D :

1.Zapisnik 6. redna seja OS
2.Program dela občinskega sveta Občine Žirovnica za leto 2020 
3.Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica.
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica – prva obravnava.
5. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica.
6. Odgovori na vprašanja

Odgovor na pobudo št. 22 – Franc Zupan

Odgovor na pobudo št. 23 – Tatjana Mulej

Odgovor na pobudo št. 24 – Tatjana Mulej
7. Vprašanja in pobude
8.Predlog za podpis pristopne izjave k dogovoru o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah

Priloga – Pristopna izjava

Priloga – Dogovor-o-spodbujanju -zmanjsanja-uporabe-plasticnega-pribora-v-slovenskih-občinah
9.Predlog spremembe cen oskrbe s pitno vodo v občini Žirovnica

-Gradivo za sejo – pitna voda

-Elaborat pitna voda
10. Predlog spremembe cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode ter storitev vezanih na obstoječe greznice in male čistilne naprave v občini Žirovnica

Gradivo za sejo – odpadne vode

Elaborat-odpadne vode
11. Predlog spremembe cen zbiranja odpadkov v občini Žirovnica

Gradivo za sejo – zbiranje odpadkov

Elaborat – ravnanje z odpadki
12. Predlog spremembe cene 24 – urne dežurne pogrebne službe in spremembi cen grobnin ter pokopaliških storitev v občini Žirovnica

Gradivo za sejo – pogrebno pokopališka

Elaborat – pogrebno,pokopališka
13.Končno poročilo-požarna varnost in civilna zaščita-(poročevalka Damjana Tavčar Panjtar)
14.Letno poročilo o delu NO za leto 2019 (poročevalka Damjana Tavčar Panjtar)
15. Program dela NO v letu 2020 (poročevalka Damjana Tavčar Panjtar)
16. Volitve in imenovanja:
-Predlog za imenovnje člana sveta zavoda Gorenjske lekarne
Predlog za imenovnje člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kult. dej. Jesenice
-Predlog za posredovanje kandidata za nadomestnega člana statutarno – pravni komisiji

17. Informacija: predstavitev projekta NGEN v OPC Žirovnica (poročevalec Roman Bernard)
18. 7. seja 2019- poročilo župana

Prosim za zanesljivo udeležbo, morebitno odsotnost pa pravočasno sporočite na telefon 5809 100.

Leopold POGAČAR
ŽUPAN