V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05) sklicujem
7. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
 
ki bo v ČETRTEK, dne 28. junija 2007, ob 18.00 uri, v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

Predlog sprememb Statuta Občine žirovnica -II. obr.

Odlok o gospodarskih javnih slubah, spemembe -I. obr.,maj 07

6. seja st. 18, Konte – javno dobro

6. seja st. 19, Konte – vračanja vlaganj v tel.omreje

vprašanja-pobude

6.Jeko-in PREDLOG ENOTNIH CEN

6. Jeko-in-cene-rovokopac

6. Jeko-in PREDLOG POVEANJA CEN ZIROVNICA 2007

JEKO-IN, cene, spremembe junij 07 – mnenje zupana

7.Jeko-in-predlog prenehanje vodenja izkazov

7. Jeko-in, enotno oskrbno obmoje – mnenje zupana

GSO

predlog za ustanovitev stavbne pravice

poroilo upana za 7. sejo

dopis JEKO-IN-vodomeri

realizacija sklepa os 84

10. Pokrajine v Sloveniji – tudija (sklep108)

10. PRIMERNA PORABA

7. seja OS