Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 8 RS
Datum: 14.10.2011
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
8. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v ČETRTEK, dne 27. OKTOBRA 2011 ob 18.00 uri, v
ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta

Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta

Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (2. obravnava)

Predlog Odloka o območju turistične poti »Pot kulturne dediščine« (2. obravnava)

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica (skrajšani postopek)

Predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (poročevalec Ivan Hočevar)

Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v Občini Žirovnica (poročevalec Ivan Hočevar)

Predlog Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica

Sklep o podelitvi priznanj Občine Žirovnica za leto 2011

pobuda št. 11 (g. Konte)

Vprašanja in pobude

Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1143-9, 1146-2, 1146-3 in 1146-4, k.o. Zabreznica

Predlog za priznanje lastninske pravice na zemljišču s parc. št. 900-4, k.o. Doslovče

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. – 30.06.2011

Polletno poročilo v obdobju 1.1. – 30.06.2011

Splošni del polletnega poročila v obdobju 1.1. – 30.06.2011

Posebni del polletnega poročila v obdobju 1.1. – 30.06.2011

Javno komunalno podjetje Jeko-in – letno poročilo 2010 (menje za OS)

Letno poročilo Jeko-in za leto 2010

Sistemsko pojasnilo SP 01-2011

Sistemsko pojasnilo SP 02-2011

Sistemsko pojasnilo SP 03-2011

Informacija o kalkulaciji cen po posameznih vozilih in delovnih strojih za vzdrževanje javnih površin

Poročilo župana

Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta