Številka: 900-0001/2018 – 8 RS
Datum: 01.06.2020

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 66/18 – UPB2) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 14/19 – UPB2) sklicujem

8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 18. JUNIJA 2020 in z nadaljevanjem v ponedeljek, dne 22. JUNIJA 2020, ob 18.00 uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3

Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I  R E D :

 1. Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta
 2. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta
 3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta
 4. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta
 5. Zaključni račun Proračuna Občine Žirovnica za leto 2019
  Obrazložitve zaključnega računa Proračuna Občine Žirovnica za leto 2019
  Splošni del ZR 2019
  Posebni del ZR 2019
  Realizacija po funkcionalni klasifikaciji 2019
  Realizacija NRP 2019 – 2022
 6. Rebalans proračuna Občine Žirovnica za leto 2020
  Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2020
  Obrazložitve rebalansa proračuna Občine Žirovnica za leto 2020
  Splošni del – rebalans 2020
  Posebni del – rebalans 2020
  NRP 2020-2023 – rebalans 2020
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –  izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (druga obravnava)
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (druga obravnava)
  Mnenje k predlogu kategorizacije občinskih cest v občinskih cest
 1. Predlog odloka o spremembi Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Žirovnica  (prva obravnava)
 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (prva obravnava)
 1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obvoznica Vrba (ŽA 1/E) (prva obravnava) (poročevalec Domen Zalokar)
 1. Odlok o razveljavitvi odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Žirovnica
 2. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1199/11 in 1199/13, obe k.o.  Žirovnica
 1. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1140/3, 1150/1, 1150/11 in  1151/2, vse k.o. Zabreznica
 1. Predlog sklepa o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca za šolsko leto  2020/2021
 1. Odgovori na vprašanja

    17. Vprašanja in pobude

   18. Soglasje k cenam Socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu (poročevalka Špela Sukič)
Predlog nove cene pomoči na domu za leto 2020

   19. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Žirovnica ter Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska       Gora in Žirovnica za leto 2019 (poročevalec Gregor Jarkovič) in Poročilo o delu PP Jesenice za leto 2019 (poročevalec Robert Račman)

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2019
Poročilo o delu s finančnim poročilom 2019

Finančno poročilo 2019
Poročilo o delu PP Jesenice za leto 2019

 1. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Delovanje vaških odborov PP 0103 (poročevalka Damjana Tavčar Panjtar)
 2. Volitve in imenovanja:

Predlog za imenovanje predstavnikov občine Žirovnica v Svet zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (gradivo bo posredovano naknadno)

 1. Informacije:

Obrazec letnega poročila

 • Predstavitev razvojnega programa občine Žirovnica do leta 2030 (poročevalka Slavka Zupan) (gradivo bo posredovano na seji)

Osnovno zdravstvo Gorenjske – Poslovno poročilo za leto 2019

Letno poročilo 2019

Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe

Letno poročilo za leto 2019

 1. Poročilo župana za 8. redno sejo občinskega sveta

Poročilo o poteku odziva in ukrepov v Občini Žirovnica na Covid-19 v času od 6.3.2020 do 30.5.2020

Prosim za zanesljivo udeležbo, morebitno odsotnost pa pravočasno sporočite na telefon 5809 100.

 Leopold POGAČAR

            ŽUPAN