V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05) sklicujem
8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v četrtek, dne 20. septembra 2007 ob 18.00 uri v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Odlok o gospodarskih javnih slubah, spemembe -II. obr.,sept. 07

polletno poroilo 2007

realizacija fn 1.1.-30.6.2007

SPLONI DEL 1.1.-30.6.07

gradivo svet

obrazloitev splonega in posebnega dela (rebalans)

odlok rebalans 2007

rebalans 2007-Nart razvojnih programov

rebalans 2007-posebni del

rebalans 2007-sploni del

pobuda t.22-Konte, Zupan(1)

pobuda t.23-Konte

vpraanja-pobude

gradivo svet zavrnica

Dvorana- obinski svet

Prom RE – pridobitev grajenega javnega dobra

Cegnar Alenka – predlog za izvzem iz slubenih stanovanj

Juch Milena – priznanje lastninske pravice

poroilo upana za 8. sejo

8. seja OS