Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 900-0001/2014 – 9 RS
Datum: 10.02.2016
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14) je sklicana
9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v četrtek, dne 25. februarja 2016, ob 18.00 uri,
na Občini Žirovnica, Breznica 3
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta

Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica v letu 2016

Rebalans proračuna občine Žirovnica za leto 2016 (predlog)

Splošni del – Rebalans 2016

Posebni del – Rebalans 2016

Načrt razvojnih programov 2016 – 2019

Obrazložitve – Rebalans 2016

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2016

Sprememba plana razvoja občinskih cest za obdobje štirih let 2016 – 2019

Predlog finančnega načrta MIR za leto 2016

Finančni načrt skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2016

Predlog Pravilnika o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču (poročevalec Uroš Bučar)

Protokol izvajanja pogrebnih svečanosti

Vprašanja in pobude

Predlog cene za raztros pepela pokojnika na pokopališču na Breznici (poročevalec Uroš Bučar)

Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2015 (poročevalec dr. Božidar Brudar)

Program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2016 (poročevalec Matjaž Koman)

Program dela ZTK za leto 2016

Poročilo koncesionarja o izvajanju koncesijske pogodbe za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica za leto 2015

9. seja 2016 – informacija o pripravi drugih sprememb in dopolnitev OPN