Številka: 900-0001/2018 – 9 RS

Datum: 11.09.2020

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 66/18 – UPB2) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 14/19 – UPB2) sklicujem

9. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA

ki bo v četrtek, dne 24. SEPTEMBER 2020 ob 18.00 uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3

Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I  R E D :

 1. Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
 2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (prva obravnava) (poročevalec Gregor Jarkovič)
 1. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
 1. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1149/7 in 1149/8, vse k.o. Zabreznica
 1. Predlog za uskladitev cene čiščenja odpadnih vod v občini Žirovnica (poročevalec Uroš Bučar)
 2. Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2020 (gradivo bo posredovano naknadno)
 1. Predlog sklepa o izstopu občine Žirovnica iz Konzorcija CERO-Gorenjska
 2. Odgovori na vprašanja
 3. Vprašanja in pobude

Priloga k pobudi št.31

Priloga k pobudi št.32

10. Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Žirovnica v prvem polletju leta 2020 (gradivo že posredovano)

 1. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Dodeljevanje tekočih transferov (poročevalka Damjana Tavčar Panjtar)
 2. Volitve in imenovanja:

 – Predlog za imenovanje kandidata v Razvojni svet gorenjske regije

 1. Poročilo župana za 9. redno sejo občinskega sveta

 

Prosim za zanesljivo udeležbo, morebitno odsotnost pa pravočasno sporočite na telefon 5809 100.

 

 Leopold POGAČAR

            ŽUPAN