Številka: 371-0023/2020

Datum: 14.05.2020

Občinska uprava Občine Žirovnice na vlogo družbe GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj, izdaja na podlagi 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, 66/2018- UPB2)

DOVOLJENJE

za delno zaporo občinske ceste

 1. Občina Žirovnica dovoljuje družbi GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj, zaradi izgradnje pločnika ob kategorizirani občinski cesti z oznako LC 150061 Žirovnica-Breg delno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako LC 150061 (na odseku od začetka nadvoza preko AC do križišča med LC 150061 in JP 650301), za obdobje 18. 5. 2020 do 6. 2020, v času od 07.00 do 17.00 ure.
 2. Delna zapora navedene ceste bo trajala v obdobju omenjenih terminov dnevno od 7.00 do 17.00 ure.
 3. Izvoz bo v času delne zapore ceste možen vedno v eno smer. Obvoz zaradi delne zapore ne bo potreben.
 4. Delna zapora občinske ceste se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:
 • izvedena mora biti v skladu z Elaboratom začasne prometne ureditve št. P-2020/04, maj 2020;
 • zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16);
 • promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati;
 • morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času;
 • ob delni zapori ceste mora biti dovoz omogočen za vsa vozila,
 • zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.);
 • stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj;
 • izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del;
 • po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti ter cesto najkasneje v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje;
 • v primeru, da bi ob izvajanju del prišlo do poškodb vozišča, ga mora izvajalec oz. predlagatelj zapore sanirati na svoje stroške;
 • v primeru, da se cesta na mestu izvedenih del v roku dveh let posede, mora izvajalec del prekope sanirati na svoje stroške;
 • o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način takoj po prejemu dovoljenja;

 

Obrazložitev

Družba GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj, je dne 14. 5. 2020, zaradi izgradnje pločnika (v skupni dolžini 60 m) ob občinski kategorizirani cesti LC 150061 Žirovnica-Breg, zaprosila za delno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako LC 150061. Vlogi je priložila Elaborat začasne prometne ureditve, št. P-2020/04, maj 2020.

Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.

Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Ker bo vožnja v času del možna vsaj v eno smer, obvoz ni potreben.

Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.). Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način takoj po prejemu dovoljenja, v danem primeru pa morajo biti takoj po prejemu dovoljenja še posebej pisno obveščeni prebivalci ob cesti, kjer se bodo izvajala gradbena dela.

Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste s priloženim Elaboratom začasne prometne ureditve in pod pod pogoji, navedenimi v izreku te odločbe.

Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se mora promet tudi fizično usmerjati.

V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba županu Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, v roku 15 dni od vročitve te odločbe. Pritožbo se lahko vroči pisno, neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

 

Pripravila:

Tea Femc

univ.dipl.inž.kraj.arh.

 

Monika Kusterle, univ. dipl. prav.

Direktorica občinske uprave

 

Vročiti:

 • GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj
 • spis

V vednost:

 • PP Jesenice
 • JEKO d.o.o.
 • MIR – e – pošta
 • GARS
 • PGD Zabreznica – e – pošta