Številka: 371-0049/2020
Datum: 14. 9. 2020

Občinska uprava Občine Žirovnica na vlogo Boštjana Zorka, Žirovnica 38, Žirovnica, izdaja na podlagi 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18-UPB2), naslednje

DOVOLJENJE
za občasno popolno zaporo občinske ceste

1. Občinska uprava Občine Žirovnica dovoljuje Boštjanu Zorku, Žirovnica 38, Žirovnica, zaradi izvajanja gradbenih del – zalivanja plošč pri gradnji nove hiše, občasno popolno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650074, na parceli št. 1199/10 k.o. Žirovnica.

2. Popolna zapora se dovoli za največ 2 uri/dan za posamezne dni v terminu od 15. 9. 2020 do 30. 11. 2020.

3. Vlagatelj mora en dan pred zaporo o tem obvestiti stanovalce objektov, do katerih bo v času zapore onemogočen dostop.

4. Zapora občinske ceste se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:
• zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16);
• promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati;
• zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.)
• stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj;
• izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del;
• po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti ter cesto najkasneje v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje;
• v primeru, da bi ob izvajanju del prišlo do poškodb vozišča, ga mora izvajalec oz. predlagatelj zapore sanirati na svoje stroške;
• o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred spremembo prometnega režima na posamezni cesti,
• prebivalce oz. pravne osebe ob navedeni cesti je potrebno takoj po prejemu dovoljenja še posebej obvestiti o pričetku in predvidenem zaključku del.

Obrazložitev

Boštjan Zorko, Žirovnica 38, Žirovnica, je dne 11. 9. 2020, pri Občinski upravi Občine Žirovnica, vložil vlogo za občasno popolno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650074, na parceli št. 1199/10 k.o. Žirovnica,
zaradi izvajanja gradbenih del – zalivanja plošč pri gradnji nove hiše, in sicer za posamezne dni v terminu od 15. 9. 2020 do 30. 11. 2020.

Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.). Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način, v danem primeru pa morajo biti še posebej pisno obveščeni prebivalci ob cesti, kjer se bodo izvajala gradbena dela.
Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi del, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku del mora predlagatelj zapore odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob zapori ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.
Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se bo promet tudi fizično usmerjal.
V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba županu Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, v roku 15 dni od vročitve tega dovoljenja. Pritožbo se lahko vroči pisno, neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

Pripravila:
Tea Femc, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Svetovalka III

Monika Kusterle, univ.dipl.prav.
Direktorica občinske uprave

Vročiti:
– Boštjan Zorko, Žirovnica 38, Žirovnica
– spis

V vednost:
– PP Jesenice – navadno
– MIR – e – pošta
– GARS – navadno
– PGD Zabreznica – e – pošta