Številka: 478-0018/2017
Datum: 15.05.2017

Občina Žirovnica, ki jo zastopa župan Leopold Pogačar, objavlja na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spr.) naslednjo

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Občina Žirovnica namerava skleniti neposredno pogodbo za ustanovitev služnostne pravice za izvedbo vodovodnega, plinskega, kanalizacijskega priključka, priključka na javno razsvetljavo ter širitve elektro omrežja na parc. št. 1045/1, 1045/18, 1045/24 in 1143/1, vse k.o. Doslovče, za potrebe gradnje komunalne infrastrukture za del naselja Rodine na zemljiščih s parc. št. 1131/4, 1131/5, 1131/6, 1131/7, 1131/8, 1131/9, 1131/10, 1131/11, 1131/12, 1131/13 in 1131/14, vse k.o. Doslovče.

Leopold POGAČAR

ŽUPAN