Številka: 478-0046/2019

Datum: 06.01.2020

Občina Žirovnica, ki jo zastopa župan Leopold Pogačar, objavlja na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) naslednjo

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Žirovnica namerava po dvajsetih dneh od objave te namere na spletni strani občine skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine na območju naselja Rodine za potrebe razširitve občinske ceste in sicer del nepremičnine s parc. št. 1062, v izmeri 20 m2, k.o. Doslovče, ki v naravi predstavlja travnik.

 

 

 

Leopold POGAČAR

ŽUPAN