Številka: 478-0045/2019
Datum: 30.12.2019

Občina Žirovnica, ki jo zastopa župan Leopold Pogačar, objavlja na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) naslednjo

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Žirovnica namerava po dvajsetih dneh od objave te namere na spletni strani občine skleniti neposredno pogodbo za prodajo oziroma menjavo nepremičnin na območju naselja Rodine za potrebe gradnje parkirišča in pločnika in sicer del nepremičnine s parc. št. 1063/1, v izmeri 1319 m2, del nepremičnine s parc. št. 1063/2, v izmer 20 m2, del nepremičnine s parc. št. 1063/8, v izmeri 73 m2 in del nepremičnine s parc. št. 1063/7, v izmeri 53 m2, vse k.o. Doslovče, ki v naravi predstavlja del funkcionalnega zemljišča ob stanovanjski hiši Rodine 33, 33 A in 33 B ter del nepremičnine s parc. št. 1683/1, v izmeri 205 m2, k.o. Doslovče, ki v naravi predstavlja travnik.

 

Leopold POGAČAR
ŽUPAN