1030. Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), stran 2495.

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K
o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
1. člen
S tem odlokom se na območju Republike Slovenije prekliče epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
2. člen
Splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), se v skladu s Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20) ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo.
KONČNI DOLOČBI
3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 31. maja 2020.
Št. 00725-26/2020
Ljubljana, dne 14. maja 2020
EVA 2020-2711-0054
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik