SPOŠTOVANI VSI!

Ker nekateri niso spoštovali prejšnjega Odloka, je vlada pričakovano za zaščito zdravja in življenja prebivalcev izdala novega. OPOZARJAM, da bom, v kolikor se bo tudi pri nas še naprej dogajalo večje zbiranje ljudi (Završnica-igranje nogometa, posedanje v večjih skupinah, druženje na konjeniški parceli KK Stol in še in še) ODREDIL Z DODATNIM SKLEPOM,  skladno z določili 4. odstavka 3.člena in  3. odstavkom 4. člena tega Odloka, strožje omejitve dostopa in zadrževanja, kakor tudi VPOKLICAL pripadnike Civilne zaščite na podlagi 4. odstavka 4.člena citiranega odloka, za nadzor.

Dobro se seznanite tudi z določili 6. člena v zvezi nošenja zaščitnih sredstev in ostalih oblik zaščite v javnih zaprtih prostorih ( trgovine, pošta, lekarna itd…) PRI TEM VAS OBVEŠČAM, da bo občina naročila ( ponedeljek 30.3.) kvalitetne pralne maske za občane ( 1500 kosov pri domačem šiviljstvu), ki jih bomo najprej delili rizičnim skupinam in v nadaljevanju skladno z zmožnostim tudi ostalim.

TUDI MIDVA S POVELJNIKOM CIVILNE ZAŠČITE,  SKUPAJ S ŠTABOM CZ, ČLANI EKIP CZ, GASILCI, SKAVTI IN OSTALIMI PROSTOVOLJCI SE TRUDIMO, DA BI BILI VI VARNI IN NI NAM VSEENO ZA VAS SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI.

ZGORAJ NAVEDENI IN ŠE MNOGI DRUGI, IMAMO POSLANSTVO IN DOLŽNOST, ZATO SMO SE IN SE BOMO IZPOSTAVILI ZA VAS, VAM TEGA RES NI TREBA!

ZATO PROSIM DOSLEDNO SPOŠTUJTE NAVODILA IN NAPOTKE. OSTANITE DOMA (ČE NE GRESTE V SLUŽBO, ČE NISTE PROSTOVOLJEC, ČE NISTE NA DOLŽNOSTI V CIVILNI ZAŠČITI, ČE NIMATE NUJNEGA OPRAVKA V TRGOVINI, LEKARNI)

Leopold POGAČAR – ŽUPAN

BESEDILO ODLOKA:

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z 2. in 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni splošni prepovedi gibanja
in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah
v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

1. člen

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.

2. člen

Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

3. člen

(1) Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, ne glede na določbe 1. člena, za posameznike dovoljeno za:

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev
– dostop do storitev za nujne primere,
– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

(2) Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, ne glede na določbe 1. člena, za posameznike dovoljeno za:

– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
– dostop do mest za prodajo hrane za živali,
– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
– dostop do bencinskih črpalk,
– dostop do bank in pošt,
– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

(3) Če storitve iz prejšnjega odstavka niso zagotovljene v občini prebivališča je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

(4) Podrobnejšo opredelitev izjem iz tega člena, za območje posamezne samoupravne lokalne skupnosti lahko, glede na specifične potrebe v skupnosti, opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi.

4. člen

(1) V času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), je posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.
(2) Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča.
(3) Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način, pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

(4) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka ter svojega sklepa iz 4. odstavka 3. člena ter 2. odstavka tega člena, če je ta izdan, lahko župan na območju svoje občine uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o primeru nemudoma obvesti najbližjo postajo policije.

5. člen

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem iz 3. in 4. člena dovoljuje tudi:

– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,
– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali iz dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

6. člen

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta ter zaščitnih rokavic.

7. člen

Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

8. člen

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

KONČNI DOLOČBI

9. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20).

10. člen

Ta odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št. Vlada Republike Slovenije
Ljubljana, dne Janez Janša
EVA 2020-1711-0013 predsednik