Številka: 350-0001/2017
Datum: 26.05.2020

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. list RS, št. 61/2017) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, 66/2018-UPB2), župan Občine Žirovnica objavlja

JAVNO NAZNANILO

o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E) zaradi spremembe predvidene oblike križišča v območju navezave na regionalno cesto R2-452/0207  (Žirovnica-Lesce) v km 2+161

I.
Javno se razgrne:

  1. Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo zahodne obvoznice naselja Vrba (v nadaljnjem besedilu OPPN Obvoznica Vrba), tekstualni in grafični del;
  2. Strokovne podlage na katerih temelji OPPN Obvoznica Vrba.

II.
Območje OPPN za obvoznico naselja Vrba obsega zemljišča naslednjih parcelnih št.: 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 65/2, 66, 67/1, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73, 75, 77/1, 78, 79, 1714/1,  1714/2, 1717/1, 1717/2, 1721 vse k.o. Doslovče in
435/7, 497, 498, 499/2, 500, 501, 502, 503, 505, 507/1, 507/2, 507/3, 508/1, 509, 510, 511, 834, 539, 516/8, 519/1, 520, 521, 522, 523, 524, 569/1, 570, 572/1, 574, 575, 576/3, 577, 578/1, 579, 580/1, 581, 622, 623/1, 624/2, 624/3, 960/2, 961/2, 382, 962/1, 962/2, 963/1, 963/2, 964/1, 964/3, 965/1, 965/2, 966/1, 966/2, 967, 968/1, 968/2, 969/1, 969/2, 971/1, 971/2, 972/1, 972/2, 973/1, 973/3, 974/2, 975/1, 975/2, 976/1, 976/2, 977/1, 977/3, 978/1, 1144, 1145, 1147/1, 1147/2, 1167/1 vse k.o. Zabreznica.

III.
Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa je Občina Žirovnica sprejela preventivne ukrepe v skladu z navodili pristojnih državnih institucij, katerim se prilagodi tudi način izvedbe javne razgrnitve in javne obravnave tega akta.
Gradivo prostorskega akta se javno objavi na spletni strani občine, zainteresirane, ki želijo pridobiti več informacij in pojasnil, pa prosimo, da se obrnejo na kontaktno osebo Marijo Lužnik
(tel. št. 04/580 91 04, e-pošta:
marija.luznik@zirovnica.si), s katero dogovorijo način vpogleda in podajanja informacij glede na trenutna navodila in preventivne ukrepe.

Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka, 8. junija 2020 do petka, 10. julija 2020, v prostorih Občine Žirovnica v delovnem času občinske uprave in na spletnih straneh Občine Žirovnica https://www.zirovnica.si. Svoje pripombe, predloge in pobude lahko ves čas javne razgrnitve pošiljate na elektronski naslov obcina@zirovnica.si.

Javna obravnava bo potekala v sredo, 24. junija 2020 od 8.00 do 17.00 ure na način, da vprašanja, pripombe in predloge pošljete na e-naslov marija.luznik@zirovnica.si in boste nanje sproti prejemali odgovore.

IV.
Pripombe in predloge, ki se nanašajo izključno na razgrnjeno gradivo, lahko dajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

V.
Občina bo preučila vse dane pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na zgoraj navedeni spletni strani ter na občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

VI.
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave.

Leopold POGAČAR
Župan občine Žirovnica

 

JAVNA RAZGRNITEV

Povzetek za javnost 1
Povzetek za javnost 2

Odlok o OPPN za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)
Obrazložitev

list 1 – izsek iz OPN
list 2 – obstoječe parcelno stanje z območjem OPPN
list 3 – širši pregled območja
list 4 – zazidalna situacija
list 5 – priključitev na GJI
list 6 – varovanje okolja
list 7 – varstvo pred naravnimi nesrečami
list 8 – načrt parcelacije