Številka: 371-0032/2019
Datum: 10.06.2019
Občina Žirovnica na vlogo Pangerc Maje, Žirovnica 8, 4274 Žirovnica, izdaja na podlagi 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18-UPB2), naslednje
DOVOLJENJE
za popolno zaporo občinske ceste
1.     Občina Žirovnica dovoljuje Pangerc Maji, Žirovnica 8, 4274 Žirovnica, zaradi gradnje hiše na Bregu, popolno zaporo kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1189/1 k.o. Žirovnica (LC 150061), med stanovanjskim objektom Breg 142 in 151, v času od ponedeljka, dne 17.06.2019, do srede, dne 19.06.2019.
2.     Popolna zapora ceste bo trajala v omenjenih dneh iz prejšnje točke med 8.00 in 19.00 uro. V času, ko na Breg pripelje šolski avtobus (ob 12.20, 13.10, 13.50 in 15.05 uri), se morajo gradbeni stroji odmaknili na občinsko cesto z oznako JP 650015 (Breg 143 – Breg 146).
3.     Obvoz bo v času popolne zapore potekal po kategoriziranih občinskih cestah JP 650018 in JP 650011 ter nekategorizirani cesti ob avtocesti.
4.     Popolna zapora občinske ceste se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:
·         zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16),
·         promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati,
·         morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času,
·         zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.),
·         stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj,
·         izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del,
·         po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti najkasneje v roku 7 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje,
·         v primeru, da bi ob izvajanju del prišlo do poškodb vozišča, ga mora izvajalec oz. predlagatelj zapore sanirati na svoje stroške,
·         o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred spremembo prometnega režima na posamezni cesti. Prav tako morajo biti obveščeni prebivalci ob JP 650015 (Breg 143 – Breg 146), zaradi občasne kratkotrajne neprevoznosti ceste.
5.     Stroškov postopka ni.
Obrazložitev:
Pangerc Maja, Žirovnica 8, 4274 Žirovnica, je dne 05.06.2019 zaradi gradnje hiše na Bregu zaprosila za popolno zaporo kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1189/1 k.o. Žirovnica (LC 150061), med stanovanjskim objektom Breg 142 in 151, v času od ponedeljka, dne 17.06.2019, do srede, dne 19.06.2019. Popolna zapora ceste bo trajala v omenjenih dneh iz prejšnje točke med 8.00 in 19.00 uro. V času, ko na Breg pripelje šolski avtobus (ob 12.20, 13.10, 13.50 in 15.05 uri), se bodo gradbeni stroji odmaknili na občinsko cesto z oznako JP 650015 (Breg 143 – Breg 146). Vlogi je predložila tudi grafičen prikaz možnega obvoza v času popolne zapore. Vlogo je z novim terminom izvajanja del dopolnila dne 10.06.2019.
Odlok o občinskih cestah določa v 35. členu, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Obvoz bo v času popolne zapore potekal po kategoriziranih občinskih cestah JP 650018 in JP 650011 ter nekategorizirani cesti ob avtocesti.
Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste. Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način. Prav tako morajo biti obveščeni prebivalci ob JP 650015 (Breg 143 – Breg 146), zaradi občasne kratkotrajne neprevoznosti ceste. Stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj.
Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi izvedbe del, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. V času, ko na Breg pripelje šolski avtobus (ob 12.20, 13.10, 13.50 in 15.05 uri), se morajo gradbeni stroji odmaknili na občinsko cesto z oznako JP 650015 (Breg 143 – Breg 146). Po zaključku del mora predlagatelj zapore odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob zapori.
Ob slabi vidljivosti in v nočnem času mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se mora promet tudi fizično usmerjati.
V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.
Pripravila:
Saša Mencinger Pančur, univ.dipl. inž.geod.
Svetovalka II
Monika Kusterle, univ.dipl.prav.
Direktorica občinske uprave
Vročiti:
–       vlagatelj
–       spis
V vednost:
–       PP Jesenice
–       JEKO d.o.o.
–       MIR – e-pošta
–       GARS
–       PGD Zabreznica – e-pošta