Datum: 07.05.2018
Številka: 371-0028/2018

Občina Žirovnica izdaja na podlagi 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 43/12) ter 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. l. RS, št. 23/99, 55/11-UPB1 s spremembami), na zahtevo Čebelarskega društva Antona Janše Breznica, Žirovnica 87, 4274 Žirovnica, v zadevi popolne zapore občinskih cest naslednje

DOVOLJENJE
za popolno zaporo občinskih cest

1. Občina Žirovnica dovoljuje Čebelarskemu društvu Antona Janše Breznica, Žirovnica 87, 4274 Žirovnica, zaradi izvedbe prireditve ‘Prva obeležitev svetovnega dneva čebel s srečanjem slovenskih čebelarjev’, ki bo na konjeniški parceli (parc. št. 118 in 119 obe k.o. Doslovče) v nedeljo, dne 20.05.2018, popolno zaporo kategoriziranih občinskih cest z oznakami:
– LC 150041 (R3 Breznica–R2 Vrba) od regionalne ceste Žirovnica-Lesce do regionalne ceste Žirovnica-Begunje,
– JP 650122 (Breznica 6a–Doslovče 26) od križišča z regionalno cesto Žirovnica-Begunje do stanovanjskega objekta Breznica 8,
– JP 650252 (R3 AP Doslovče–Na Varžetih),
– JP 650251 (R3 mlekarna–križišče Blato) od križišča z LC 150041 do križišča z JP 650252,
– JP 650251 (R3 mlekarna–križišče Blato) od križišča z regionalno cesto Žirovnica-Begunje (pri stanovanjskem objektu Zabreznica 17) do križišča z LC 150041,
– JP 650181 (Vrba eko otok–Vrba 9) od stanovanjskega objekta Vrba 34 do križišča z LC 150041,
– JP 650251 (R3 mlekarna–križišče Blato) v križišču z LC 348031 (Lesce–Hraše–Rodine),
– JP 650301 (Obrtna cona I);

2. Zapora cest bo na dan prireditve trajala od 7.00 do 20.00 ure. Zaradi postavitve prireditvenega prostora bosta kategorizirani občinski cesti z oznako LC 150041 (od regionalne ceste Žirovnica-Begunje do križišča s cesarsko cesto) in JP 650251 (od križišča z LC 150041 do križišča z JP 650252) zaprti od sobote, dne 19.05.2018, od 15.00 ure, do nedelje, dne 20.05.2018, do 20.00 ure.

3. Na navedenih cestah organizator prireditve v času zapore cest določi svoj prometni režim oziroma lahko cesto uporabi za parkiranje vozil obiskovalcev prireditve.

4. Dostop za prebivalce Vrbe bo možen iz smeri regionalne ceste Žirovnica-Lesce (po JP 650182 (R2 Vrba – železniški prehod – Vrba 6)).

5. Zapore občinskih cest se lahko izvajajo pod naslednjimi pogoji:
• zapore morajo biti zavarovane, dobro vidne in ustrezno označene ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljene, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16) – skladno s tipsko shemo iz priloge Pravilnika z oznako E-5 (ceste zunaj naselja) in E-6 (ceste v naselju),
• promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati,
• zapore postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste JEKO d.o.o.,
• morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času,
• organizator oz. predlagatelj zapor odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapor zaradi organizacije prireditve, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti,
• po zaključku prireditve mora organizator oz. predlagatelj zapore odstraniti začasno prometno signalizacijo in druge predmete, ki so bili eventualno postavljeni ob izvedbi zapore ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje,
• stroške vzpostavitve občinske ceste v prejšnje stanje in čiščenje po zaključku prireditve bremenijo organizatorja,
• o izvedbi zapor mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred spremembo prometnega režima na cesti.
Obrazložitev:

Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica, Žirovnica 87, 4000 Kranj, bo v nedeljo, dne 20.05.2018, izvedlo prireditev ‘Prva obeležitev svetovnega dneva čebel s srečanjem slovenskih čebelarjev’, ki bo na konjeniški parceli (parc. št. 118 in 119 obe k.o. Doslovče), zato je dne 03.05.2018 za navedeni termin zaprosilo za popolno zaporo občinskih cest z oznakami: LC 150041 (R3 Breznica–R2 Vrba), JP 650122 (Breznica 6a–Doslovče 26), JP 650252 (R3 AP Doslovče–Na Varžetih), JP 650251 (R3 mlekarna–križišče Blato), JP 650181 (Vrba eko otok–Vrba 9) in JP 650301 (Obrtna cona I), od 7.00 do 20.00.
Zaradi postavitve prireditvenega prostora bosta kategorizirani občinski cesti z oznako LC 150041 (od regionalne ceste Žirovnica-Begunje do križišča s cesarsko cesto) in JP 650251 (od križišča z LC 150041 do križišča z JP 650252) zaprti že od sobote, dne 19.05.2018, od 15.00 ure, do nedelje, dne 20.05.2018, do 20.00 ure.
Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Dovoljenje se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic. Dostop za prebivalce Vrbe bo možen iz smeri regionalne ceste Žirovnica-Lesce (po JP 650182 (R2 Vrba – železniški prehod – Vrba 6)).
Odlok o občinskih cestah določa v 35. členu, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način. Stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj.
Predlagatelj zapore lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. l. RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi prireditve, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku zapore mora predlagatelj zapore oz. organizator prireditve odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob prireditvi ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.
Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se bo promet tudi fizično usmerjal.
V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

Pripravila:
Saša Mencinger Pančur, univ.dipl. inž.geod.
Svetovalka II

Monika Kusterle, univ.dipl.prav.
Direktorica občinske uprave

Vročiti:
– vlagatelj
– spis

V vednost:
– PP Jesenice
– JEKO d.o.o.
– MIR – e-pošta
– GARS
– PGD Zabreznica