Številka: 371-0069/2019
Datum: 6. 12. 2019

Občinska uprava Občine Žirovnica na vlogo podjetja Jeko d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, ki ga zastopa direktor Uroš Bučar, izdaja na podlagi 29., 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18-UPB2), naslednje

DOVOLJENJE
za popolno zaporo občinske ceste

1. Občinska uprava Občine Žirovnica dovoljuje podjetju Jeko d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, zaradi izvedbe sanacije vozišča v območju perišča Smokuč, popolno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650133 (R3 – Smokuč 27 – Smokuč 31) in JP 650134 (Smokuč 27- Smokuč 28), na parceli št. 1693/19 k.o. Doslovče, od 9. 12. 2019 – 20. 12. 2019

2. Popolna zapora ceste bo trajala v omenjenem terminu od 6.00 – 17.00 ure.

3. Preusmeritev v času popolne zapore ne bo potrebna, saj bo dostop do vseh objektov za stanujoče možen ves čas.

4. Popolna zapora občinskih cest se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:
• zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16);
• promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati;
• morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času;
• zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.)
• stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj;
• izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del;
• po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti ter cesto najkasneje v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje;
• o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred spremembo prometnega režima na posamezni cesti,
• prebivalce ob navedeni cesti je potrebno takoj po prejemu dovoljenja še posebej obvestiti o pričetku in predvidenem zaključku del.

Obrazložitev

Podjetje Jeko d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, ki ga zastopa direktor Uroš Bučar, je dne 4. 12. 2019 preko elektronske pošte pri Občinski upravi Občine Žirovnica vložilo vlogo za izdajo dovoljenja za popolno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650133 (R3 – Smokuč 27- Smokuč 31) in JP 650134 (Smokuč 27 – Smokuč 28) na parc. št. 1693/19 k.o. Doslovče v obdobju od 9. 12. 2019 – 20. 12. 2019 od 6.00 do 17.00 ure. Vlogi sta bila priložena načrt oz. prikaz območja izvedbe del in shema popolne zapore.
Odlok o občinskih cestah v 29. členu določa, da se prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave. V dovoljenju za opravljanje del se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Preusmeritev v času delne zapore ne bo potrebna, saj bo dostop do objektov za stanovalce možen ves čas izvedbe del.
Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.). Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način, v danem primeru pa morajo biti še posebej pisno obveščeni prebivalci ob cesti, kjer se bodo izvajala gradbena dela.
Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi del, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku del mora predlagatelj zapore odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob zapori ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.
Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se bo promet tudi fizično usmerjal.
V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba županu Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, v roku 15 dni od vročitve tega dovoljenja. Pritožbo se lahko vroči pisno, neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

Monika Kusterle, univ. dipl. prav.
Direktorica občinske uprave

Vročiti:
– Jeko d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice– z vročilnico
– spis

V vednost:
– PP Jesenice – navadno
– MIR – e – pošta
– GARS – navadno
– PGD Zabreznica – e – pošta